Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

IV.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Článok IV všeobecných obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, t.j. nevzťahuje sa na kupujúceho, ktorý je podnikateľom.

2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku“), nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,b)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,c)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,d)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,f)    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,g)   vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku IV bod 2 týchto všeobecných obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

4. Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci prijaté peňažné prostriedky do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, prípadne spôsobom dohodnutým oboma stranami. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci, ktorý je spotrebiteľom bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom od kúpnej zmluvy, predávajúci mu nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci, ktorý je spotrebiteľom vráti tovar.

6. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom nárok na náhradu škody, týmto mu vzniknutej. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom na vrátenie kúpnej ceny.

ČLÁNKY

Dýcha sa Vám v lete ťažšie?

Dýcha sa Vám v lete ťažšie?

Mesiace jún, júl a august sú pre prach zo Sahary a zdravie našich detí najkritickejšie. Saharský prach je masa suchého vzduchu nabitého prachom z Afriky, ktorý so sebou prináša častice obsahujúce baktérie, vírusy, spóry a pesticídy, ktoré môžu ovplyvňovať najmä zdravie detí a starších ľudí.

Prach ako zdroj alergie

Prach ako zdroj alergie

Sahara je podľa NASA najväčším producentom prachu na planéte, ročne prepraví v priemere 182 miliónov ton prachu.

Nanovláknová technológia v čističkách Pure Airbox

Nanovláknová technológia v čističkách Pure Airbox

ZONAIR3D sa stala prvou spoločnosťou na svete, ktorá implementovala jedinečnú technológiu vyvinutú SNRC na boj proti Covid-19 do svojich výrobkov na čistenie vzduchu v interiéroch. Jedná sa o exkluzívny materiál, ktorý je zložený z virucidných nano vlákien, ktoré zadržiavajú a deaktivujú šírenie vírusu.

NEWSLETTER