Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Všeobecné obchodné podmienky

Office & Hotels Direct s.r.o.

Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 850 400

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28040/B pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.officedirect.sk

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA


1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti  Office & Hotels Direct s.r.o. ako predávajúceho a prevádzkovateľa internetového obchodu (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci"),prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.zdravycistyvzduch.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu:

Obchodné meno: Office & Hotels Direct s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO:   45565 414

DIČ:     2020289260
DPH:  SK2020289260

Zápis:   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28040/B

Telefonický kontakt:   +421 2 54416026

Emailový kontakt: officedirect@officedirect.sk

2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá je považovaná za spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov,  vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 205/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.4. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri,  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,  osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou vrámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.5. V prípade, ak kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, neprináleží kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. IV týchto všeobecných podmienok.6. Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.officedirect.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.7. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.8. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.9. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce podobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.II.
UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a.      objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového  rozhrania obchodu),
b.      spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
c.      informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka“).4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Potvrdenie o obdržaní objednávky nie je potvrdením o prijatí objednávky. Po preverení dostupnosti tovaru a podmienok realizácie dodania tovaru kupujúcemu, predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho potvrdí kupujúcemu dostupnosť tovaru a spôsob jeho dodania. Pokiaľ je možné dodať kupujúcemu len časť objednaného tovaru, predávajúci uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi na elektronickú adresu kupujúceho.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.III.
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

-         bezhotovostne, prevodom na účet predávajúceho číslo:
IBAN: SK2909000000005044272051, SWIFT: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý bude kupujúcemu poskytnutý. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu ai.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (e-mailom, písomne či telefonicky).5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.6. Predávajúci po potvrdení objednávky kupujúcim vystaví kupujúcemu na objednaný tovar zálohovú faktúru. Po obdržaní platby od kupujúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry predávajúci zašle kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru.  Zálohovú faktúru aj vyúčtovaciu faktúru zašle predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.7. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade musí predávajúci kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.IV.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


1. Článok IV všeobecných obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, t.j. nevzťahuje sa na kupujúceho, ktorý je podnikateľom.2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku“), nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f)    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g)   vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku IV bod 2 týchto všeobecných obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.4. Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci prijaté peňažné prostriedky do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, prípadne spôsobom dohodnutým oboma stranami. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci, ktorý je spotrebiteľom bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom od kúpnej zmluvy, predávajúci mu nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci, ktorý je spotrebiteľom vráti tovar.6. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom nárok na náhradu škody, týmto mu vzniknutej. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom na vrátenie kúpnej ceny.V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA


1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi v závislosti od subjektu, ktorý zmluvu s predávajúcim uzatvára. V prípade ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia najmä ustanoveniami § 53, § 499 a nasl., § 588 a nasl. a § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade, ak je kupujúci podnikateľom práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia Obchodným zákonníkom.2. Reklamáciu je možné podať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, elektronicky na e-mailovou adresu: reklamacie@officedirect.sk, alebo osobne v sídle predávajúceho.3. Reklamačný poriadok a bližšie informácie vo vzťahu k záruke a reklamácii nájdete na nasledovnej adrese https://www.zdravycistyvzduch.sk/reklamacne-podmienky/. Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.4. Vzhľadom k tomu, že tovar je predávaný na základe vzorky alebo vyobrazení uvedených na webovej stránke, nebudú pri výrobkoch z priemyselne vyrábaných materiálov považované malé (minimálne) zmeny alebo odchýlky vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti ai. oproti vzorke alebo vyobrazeniu tovaru (považované) za jeho vady. V takom prípade sa výrobok bude považovať za zhodný v zmysle požiadaviek uvedených v kúpnej zmluve.5. Záruka sa tiež  nevzťahuje na poškodenie vzniknuté živlom, v dôsledku bežného opotrebenia, závady spôsobenej nesprávnym, nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnením, skladovaním alebo dopravou, závady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, ako aj iné poškodenia a závady z dôvodu na strane kupujúceho. Ďalej sa záruka nevzťahuje na spôsobené nesprávnym čistením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia alebo závady spôsobené v dôsledku toho, že kupujúci nakladal s tovarom v rozpore s priloženým návodom.VI.
DODANIE TOVARU, DODACIA LEHOTA


1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Dodanie objednaného tovaru sa uskutoční v rámci dodacej lehoty, ktorú uviedol predávajúci v potvrdení objednávky kupujúcemu. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho. V prípade platby bezhotovostným prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania čiastky dohodnutej kúpnej ceny vrátane súvisiacich poplatkov na účet predávajúceho. Pri kúpe viacero druhov tovaru s odlišnou dodacou lehotou platí najdlhšia dodacia lehota.2. Spôsob doručenia tovaru si určuje kupujúci – osobný odber alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho ako osobný odber, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci. V prípade osobného odberu je kupujúci povinný tovar vyzdvihnúť do 7 dní od doručenia oznámenia o možnosti vyzdvihnutia.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný odovzdať tovar prepravnej spoločnosti a dodať tak tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, kupujúci znáša poplatky za uskutočnené dodanie tovaru vo výške dojednanej v objednávke a ďalej predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 5. Dodanie tovaru predávajúcim je potrebné objednať súčasne s tovarom a je samostatne spoplatnené. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri spracovaní objednávky. Dodanie tovaru nezahŕňa montáž tovaru. Montáž tovaru je možné objednať iba osobitne na základe dohody s predávajúcim, pričom montáž je samostatne spoplatnená. Dodanie tovaru je uskutočnené pred prvé vchodové dvere. Zákazník je povinný v objednávke tovaru upozorniť predávajúceho na prípadné existujúce prekážky bezproblémového príchodu a dodanie tovaru pred byt, či dom.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu/ doručovateľskej služby je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne písomne oznámiť prepravcovi/ doručovateľskej službe. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu/ doručovateľskej služby prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemusí byť prihliadané.7. V prípade porušenia tovaru vo vnútri zásielky, ktoré nebolo možné zistiť prehliadkou tovaru, bude reklamácia riešená individuálne podľa dohody s kupujúcim a prepravcom/ doručovateľskou službou.VII.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ ako osoba používajúca ochranu v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa právo podať v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to  prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedeného na webovej stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov, pričom kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo zvoliť si ktorýkoľvek zo subjektov alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line v zmysle webového odkazu Európskej komisie http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal vôbec do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podrobnejšie informácie o alternatívnom riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z.a na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.3. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.VIII.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Informácie o ochrane Vašich osobných údajov, o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania Vašich osobných údajov sú uvedené osobitne na https://www.zdravycistyvzduch.sk/privacy-policy/.IX.
UKLADANIE COOKIES


1. Internetový obchod www.zdravycistyvzduch.sk ako aj webové stránky predávajúceho využívajú súbory cookies na zlepšenie online služieb. Navštívením týchto stránok a povolením prijímania cookies vo svojom prehliadači kupujúci akceptuje používanie cookies ako aj podmienky ich používania.2. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájajúceho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/ mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/ mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. 3. Typy cookies, ktoré predávajúci používa: google analytics cookies, facebook pixel, hešované cookies.

4. Nastavenia prehliadača môže kupujúci kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp.zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím vyslovene nesúhlasíte.5. Súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje a sú používané na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík vo vzťahu k používaniu stránok návštevníkom. Súbory cookies pomáhajú Predávajúcemu stanoviť výkonnosť našich stránok, ako aj prispôsobovať obsah stránok jedinečným zákazníkom.X.
DORUČOVANIE


1. V prípade, že nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.XI.
ORGÁN DOZORU


1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), web: www.soi.sk, konkrétne:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O.BOX č. 5,
820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 2721 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Rovnako tak kupujúci potvrdzuje, že si prečítal zásady ochrany osobných údajov.3. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.4. Ak je niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy pre spotrebiteľov.

6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021. Predávajúci si súčasne vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, pričom akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke predajcu.

V Bratislave, Dňa: 1.11.2021

Obchodné podmienky na stiahnutie

ČLÁNKY

Dýcha sa Vám v lete ťažšie?

Dýcha sa Vám v lete ťažšie?

Mesiace jún, júl a august sú pre prach zo Sahary a zdravie našich detí najkritickejšie. Saharský prach je masa suchého vzduchu nabitého prachom z Afriky, ktorý so sebou prináša častice obsahujúce baktérie, vírusy, spóry a pesticídy, ktoré môžu ovplyvňovať najmä zdravie detí a starších ľudí.

Prach ako zdroj alergie

Prach ako zdroj alergie

Sahara je podľa NASA najväčším producentom prachu na planéte, ročne prepraví v priemere 182 miliónov ton prachu.

Nanovláknová technológia v čističkách Pure Airbox

Nanovláknová technológia v čističkách Pure Airbox

ZONAIR3D sa stala prvou spoločnosťou na svete, ktorá implementovala jedinečnú technológiu vyvinutú SNRC na boj proti Covid-19 do svojich výrobkov na čistenie vzduchu v interiéroch. Jedná sa o exkluzívny materiál, ktorý je zložený z virucidných nano vlákien, ktoré zadržiavajú a deaktivujú šírenie vírusu.

NEWSLETTER